سوء رفتار جسمانی، روانی و جنسی کودکان و نوجوانان

2000 1000 آگاه
آزار یا سوء رفتار جسمانی، روانی و جنسی کودکان و نوجوانان

آزار یا سوء رفتار جسمانی، روانی و جنسی کودکان و نوجوانان در خانواده از رایج ترین و خطرناک ترین سوءرفتارها بوده که در تمام قشرها و طیف های اجتماعی و اقتصادی رخ می دهد.
طبق تحقیقات انجام شده حدود ۸۰ درصد از این سوءرفتارها، در محیط خانواده و توسط پدر، مادر و یا دیگر فرزندان خانواده صورت می گیرد.از علل بروز این رفتار در والدین می توان به تحمل فشارهای روانی شدید، فقدان مهارت های والد گری، انزوای اجتماعی، تجربه آزار عاطفی در دوران کودکی و سوءمصرف مواد مخدردر آنها اشاره کرد. غفلت، بی توجهی و سوءاستفاده عاطفی در کودکان می تواند پیامدهای خطرناکی از جمله آسیب های جسمی، رشد ناقص مغز و عملکرد آن، تشدید خشونت در آنها، دشواری تمرکز، افسردگی، عدم اعتماد به اطرافیان، انواع فوبیا، کابوس هاى شبانه، انزوای اجتماعی، رفتار نا مناسب با دیگران، تمایل به خود کشی و مصرف مواد مخدر به همراه داشته باشد.

نظر شما