شیوه ی تنبیه فرزند

جملات ممنوعه هنگام تنبیه کودک

2001 1501 آگاه

واژه هایی که به هنگام تنبیه یا آموزش به فرزندان می گویید تاثیر بسزایی در نحوه ی احساس کودک نسبت به شما و خویش دارد. در انتخاب کلمات بیشتر دقت کنید.

استفاده از جملات زیر ممنوع:

  • عین مامانت/بابات رفتار می کنی

به او می گویید که بد رفتاری هایش شما را یاد پدر/مادر و یا هر شخص دیگری می اندازد. این رفتار بسیار مخرب است. هر فردی شخصیت منحصر به فرد خویش را دارد.

  • تو همیشه دردسر درست می کنی.

به فرزند خود برچسب نزنید. “تو خیلی شر و شیطان هستی” و از این دست برچسب هایی با بار منفی باعث می شود خود را حقیر بشمرد.حتی برچسب هایی با بار مثبت مانند ” تو یک نابغه هستی”، باعث می شود احساس کند هیچ گاه شکست نخواهد خورد.

  • حق نداری گریه کنی!

شما می توانید فرزند خود را از بعد رفتاری تنبیه کنید، اما نه از بعد احساسی. آن ها باید بدانند که شناخت احساساتشان بد نیست آن چه که غیرقابل قبول است رفتارشان است. اگر فرزند شما گریه می کند زیرا احساس غم و اندوه دارد. او را مجبور نکنید احساس خود را متوقف کند، به او یاد دهید چگونه با عواطف و احساسات خود برخورد کرده و آن ها را کنترل کند.

  • بذار بابات بیاد خونه…

این عبارت به این معنی است که شما ناهنجاری ها و بدرفتاری های فرزندتان را نمی توانید کنترل کنید و مسئولیت آن را به والد دیگر سپرده اید و نشان دهنده ی خانواده ای ناسالم است که در آن شما خود را ناتوان و والد دیگر را یک غول نشان می دهید.

  • چه خوب که این کار را انجام دادی ولی چرا همیشه این کار را نمی کنی؟

با این عبارت ارزش تحسین خود را به راحتی از بین می برید. شما در واقع انتقاد و سرزنش را با تحسین می پوشانید.

  • با من بحث نکن…

این عبارت در باور فرزند نشان دهنده ی آن است که شما کوچکترین علاقه ای به شنیدن نظرش ندارید. به جای آن می توان چند انتخاب متفاوت برای پایان دادن به بحث ارائه دهید.

  • دفعه ی آخری است که این حرف را تکرار می کنم..

اما این دفعه ی آخر نیست و شما بارها درخواستی را تکرار کرده و بدتر از آن تهدید می کنید که بار آخر است که این حرف را می زنید. به این صورت به فرزند خود یاد می دهید که احتیاجی نیست که بار اول به درخواست شما گوش کند چون قطعا شما دوباره آن را تکرار خواهید کرد. به جای این عبارت توضیح دهید که اگر از دستورات شما پیروی نکند چه عواقبی خواهد داشت.

نظر شما