خودشیفتگی

نمی توانید فرد خودشیفته را راضی نگه دارید.

320 212 آگاه

افرادی که در روابطشان همیشه به دنبال پیروزی اند نه برابری و احترام، حسی مانند شفقت و همدلی برایشان ناشناخته است، همیشه برای دفاع از خود آماده اند و ابزار دفاعی آن ها متشکل از تحقیر و کوچک شمردن دیگران، کارشکنی کردن، کنترل گری، جلب توجه، محروم کردن و بدخلقی و قهر کردن است، چنین افرادی دارای شخصیتی خودشیفته اند.

شاید آن ها در ظاهر بخواهند شما را به نیازها و اهدافتان برسانند اما خود تصمیماتی برای شما اتخاذ می کنند که بهترین انتخاب شما نخواهد بود بلکه شاید انتخابی است در جهت الویت قرار گرفتن خودشان. آن ها شما را از ارتباط سالم و طبیعی با خود دور خواهند کرد زیرا می خواهند تنها بر آن ها و خواسته هایشان متمرکز شوید. هوشیار باشید و خود را از تخریب و آسیب این افراد حفظ کنید، احساساتتان را کنترل کنید و از بحث و جدل دوری کنید. شما نمی توانید یک فرد خودشیفته را همیشه راضی نگه دارید.

 

 

 

 

 

 

نظر شما