مراقبت از خود

600 332 آگاه

“مراقبت از خود”، شاید بارها این عبارت را شنیده باشید. مراقبت از خود همیشه به معنای مراقبت های فیزیکی و جسمی نیست، به همان اندازه که مراقبت های جسمی اهمیت دارد مراقبت های عاطفی و روحی هم مهم است. با این حال هنوز هم برخی افراد مراقبت از خود را نوعی خودخواهی می دانند، اما حتی اگر هم  خودخواهی باشد گاهی خودخواه بودن چیز بدی نیست و انتخابی درست برای سلامت روح شماست. مانند زمانی که:

احتیاج به کمک دارید: خود مراقبتی گاهی به معنای پذیرش این است که هرکاری را نمی توانید به تنهایی انجام دهید و کمک خواستن از دیگران به معنای ضعف و کاستی شما نیست، عدم درخواست کمک به معنای اضافه کردن اضطراب هاست.

هنگامی که به تنهایی نیاز دارید: همه افراد گاه  به تنها بودن نیاز دارند و شاید این مساله برای اطرافیان قابل درک نباشد بنابراین اگر این چیزی است که به آن نیاز دارید نباید احساس خودخواهی کنید.

هنگامی که قصد پایان رابطه، ترک شغل ویا تغییر وضعیت دارید: ترک شغل یا پایان دادن به رابطه کار آسانی نیست. بسیاری به رابطه ادامه می دهند زیرا از آسیب به طرف مقابل می ترسند و به این دلیل ترک رابطه را خودخواهی می دانند و با ماندن در رابطه به خود آسیب می زنند. اگر در از وضعیت کنونی خود ناراضی هستید آن را تغییر دهید

برای جلوگیری از برچسب خودخواهی از سلامت روان خود غافل نشوید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر شما