مشکلات روان

سلامت روان خود را در الویت قرار دهید.

756 726 آگاه

شروع سال کاری جدید، اهداف جدید و عمل به تصمیمات جدید…

سلامت روان خود را در الویت قرار دهید.

مشکلات روانی نه تنها تاثیرگذار بر ذهن است بلکه می تواند از نظر جسمی نیز خود را نشان دهد. باعث کاهش انرژی و تخلیه ذهن می شود.

برنامه ریزی می کنید اما در انجام برنامه های خود احساس ناتوانی و در نتیجه احساس بی ارزشی و ناکارآمدی دارید و در نهایت متوقف می شوید.

 

نظر شما