جلسات روانکاوی

در جلسات مشاوره به درمانگر خود دروغ می گویید؟!!

800 450 آگاه

آیا در جلسات مشاوره به درمانگر خود دروغ می گویید و یا واقعیت را از او پنهان می کنید؟!

دروغ و یا پنهان کردن حقیقت در جلسات درمان درست مانند آن است که ماشینتان خراب شود و آن را به تعمیرگاه ببرید اما با دادن راهنمایی ها و سرنخ های اشتباه به تعمیرکار روند و سرعت رفع مشکل ماشینتان را دچار اختلال کنید!

البته در طول درمان حقیقت خود را نشان خواهد داد با این وجود برخی اصرار بر پنهان کردن آن دارند، اما چرا؟؟

شرم و ترس از قضاوت، عدم اعتماد به درمانگر و یا عدم آمادگی خود در پذیرش حقیقت می توانند از دلایل این پنهان کاری ها باشند، اما به یاد داشته باشید یک درمانگر حرفه ای شما را قضاوت نمی کند، خجالت زده نمی کند، شما را مورد انتقاد قرار نمی دهد و اطلاعاتتان را به اشتراک نخواهد گذاشت بلکه از آن ها برای یافتن راهی در جهت کمک به خودتان استفاده خواهد کرد.

بنابراین اگر در جلسه ی درمان بعدی خود خواستید مساله ی مهمی را از درمانگرتان پنهان کنید به یاد آورید که این کار تنها موجب به هدر رفتن هزینه و زمانی خواهد شد که بابت درمان و کمکی که خود خواسته اید صرف کرده اید.

نظر شما