قدرت نه گفتن

به کودکتان “نه” بگویید..

474 320 آگاه

همیشه از بردن فرزندتان به فروشگاه ها فراری هستید زیرا به محض ورود کودکتان برای خریدن اسباب بازی، خوراکی و هر چیز جدیدی اصرار می کند و اگر خواسته اش برآورده نشود با گریه ها و فریادهای او روبرو خواهید شد و شما نیز برای خلاص شدن از این وضعیت تسلیم خواسته ی او می شوید. بهتر است بدانید با این روش شما به زودی فرزندی خودخواه و حریص با انتظاراتی غیرواقع بینانه و بزرگ در آینده خواهید داشت، پس یاد بگیرید:

  • اگر قصد خریدن آن چه می خواهد ندارید و نه می گویید روی حرفتان بایستید و به محض دیدن چشمان پر اشک او و یا فریادهایش تسلیم نشوید، در غیر این صورت به او یاد می دهید که اگر با خواسته اش مخالفت شد تنها با چند قطره اشک و یا فریاد می تواند شما را به راحتی تحت کنترل قرار داده و به خواسته اش برسد.
  • سعی نکنید با خریدن چیزی دیگر حواسش را از آن چه می خواهد پرت کنید زیرا نه تنها چاره ساز نخواهد بود بلکه درمی یابد که با شیون و زاری بالاخره چیزی، هر چند کوچک از این خرید نصیبش خواهد شد.
  • گاه بی توجه باشید، توجه بیش از حد او را مصمم به ادامه رفتارش خواهد کرد.
  • اگر در سنی قرار دارد که معنی و ارزش پول را می فهمد به او توضیح دهید که به دلیل مسائل مالی شما نمی توانید هر آنچه را که می خواهد خریداری کنید و می تواند خود از پس اندازها و پول توجیبی هایش آن چه می خواهد بخرد.

“نه گفتن” به نفع فرزندتان خواهد بود و می تواند راهی برای القای ارزش پول، هنر صرفه جویی و خرج عاقلانه تر باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر شما