انتظارات غیر معقول و بیش از حد از خود

300 200 آگاه

آیا احساس می کنید هرگز به اندازه ی کافی خوب نبوده و نیستید؟هرگز اجازه ی اشتباه به خود نمی دهید؟مدام در حال سرزنش و انتقاد از خود هستید؟ با نادیده گرفتن موفقیت های خود بیشتر بر نواقصتان تمرکز دارید؟ اهدافتان را بر مبنای انتظارات دیگران تنظیم می کنید؟ و آیا مدام در حال مقایسه ی خود با دیگرانید؟

انتظارات غیر معقول و بیش از حد از خود و نشناختن توانایی ها و محدودیت های خویش سلامت روان و اعتماد به نفس شما را به خطر خواهد انداخت.

داشتن استانداردهای بالا بد نیست اما آن زمان که همراه با منطق باشد. نا امیدی، فرسودگی، اضطراب، افسردگی و اعتماد به نفس پایین از آثار و نتایج نادیده گرفتن توانایی ها و انتظارات غیرمعقول از خویش است.

به خود اجازه ی اشتباه دهید و بپذیرید که اشتباه بخشی از روند یادگیری است، شما نباید لزوما در همه چیز خوب باشید. از مقاسیه خود با دیگران خودداری کنید هر شخص دارای نقاط قوت و توانایی های منحصر به فرد است. آیا انتظاراتتان از خویش در راستای ارزشهایتان هستند یا تنها به دلیل برآورده کردن توقعات دیگران شکل گرفته اند؟

شما یک ابرانسان نیستید بنابراین استانداردهای معقول تری برای خود وضع کنید، اهداف واقع بینانه داشته باشید و خود را برای آن چه که هستید دوست بدارید.

نظر شما