سن ازدواج

آیا زمان آن رسیده که به ازدواج فکر کنید؟

700 490 آگاه

آیا زمان آن رسیده که به ازدواج فکر کنید؟ آیا شما و شریک عاطفیتان برای شروع زندگی مشترک آماده هستید؟ به چه مقدار زمان برای آشنایی و آمادگی بیش از ازدواج نیاز دارید؟

شناخت درست و کافی پیش از  ازدواج می تواند احتمال جدایی را تا ۵۰درصد کاهش دهد، حال آن که نمی توان زمان مشخصی برای همه ی روابط مشخص کرد، این آشنایی می تواند از چند ماه تا چند سال متغیر باشد زیرا هر شخص و هر رابطه ای منحصر به فرد است برای مثال این که شما در ۲۰ سالگی تصمیم به ازدواج بگیرید تا در ۳۰ سالگی می تواند بسیار متفاوت باشد.

ازدواج جادو نمی کند پس با این فکر که اگر ازدواج کنید این رابطه همیشگی و جاودان خواهد شد یا حتی می توانید بسیاری از چیزها را تغییر دهید ازدواج نکنید. قبل از تصمیم از خود بپرسید که آیا شما و شریک عاطفیتان اهداف و دیدگاهی مشترک دارید؟ آیا بسیاری از جنبه های رفتاری یکدیگر را می شناسید؟ برای مثال آیا می دانید دیدگاه شریکتان نسبت به مسائل مالی چگونه است؟ یا دیدگاه او نسبت پدر یا مادر شدن با شما همسو است؟ ارزیابیتان از شادی و میزان رضایت از زندگی مشترک در آینده چیست؟ آیا خود را خوشحال می بینید؟ تحقیقات نشان می دهد تعهد در روابط به میزان شادی و رضایت از زندگی بستگی دارد.

بنابراین به جای آن که بر مدت زمان آشنایی با یکدیگر تمرکز کنید و بر مبنای آن تصمیم بگیرید به این فکر کنید که آیا آمادگی ازدواج و پذیرش تعهدی بزرگ را دارید؟

نظر شما