مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آگاه

بازی درمانی
بازی درمانی
درمان نقص توجه و بیش فعالی
درمان اختلال توجه و بیش فعالی 
زوج درمانی
زوج درمانی
مشاوره ی پیش از ازدواج
مشاوره ی پیش از ازدواج
درمان انفرادی تحلیلی
درمان انفرادی تحلیلی
درمان مشکلات رفتاری و هیجانی کودکان و نوجوانان
درمان مشکلات رفتاری و هیجانی کودکان و نوجوانان

مشاوره ی خانواده
آموزش والدگری و فرزندپروری
آموزش والدگری و فرزندپروری
اجرا و تفسیر آزمون های روان شناختی، شخصیت، هوش و استعدادیابی
اجرا و تفسیر آزمون های روان شناختی، شخصیت، هوش و استعدادیابی
گروه درمانی
گروه درمانی