حریم خصوصی

فضا دادن به شریک عاطفی

722 406 آگاه

+”من خیلی عصبی و مضطرب هستم، احتیاج دارم یکم تنها باشم. ناراحت نمی شی اگر برم یکم قدم بزنم؟”

به جای گفتن:

-“چرا هیچ وقت از من نمی خواهی که با هم بریم پیاده روی؟ خب من هم عصبی هستم، تو هیچ وقت دوست نداری با من وقت بگذرونی.”

بگویید:

-“فکر خوبیه. من هم این هفته استرس زیادی داشتم. چطوره من هم یکم کارامو انجام بدم و وقتی تو برگشتی با هم تلویزیون نگاه کنیم و استراحت کنیم”

وقت گذاشتن برای انجام کارهای شخصی خود، یا دادن فضا به شریک عاطفیتان هر چند وقت یکبار در واقع می تواند به نفع شما و روابط شما باشد.

با حمایت از شریک زندگی خود هنگام نیاز به تنهایی و اختصاص دادن زمانی به خود یک احساس اعتماد مشترک قوی و امن ایجاد می کنید.

 

🍃البته درخواست بیش از حد فضا درست مانند عدم توانایی در پذیرش نیاز به اختصاص دادن زمان به خود می تواند مخرب و نشانه مشکلات اساسی باشد.

به همین دلیل است که ایجاد الگوهایی سالم در ارتباطات مربوط به موضوعات خاص بسیار مهم است.

 

https://www.instagram.com/p/CLkCc-mAVil/

 

نظر شما