افسردگی

دروغ هایی که افسردگی به شما می گوید

1080 675 آگاه

دروغ هایی که افسردگی به شما می گوید

 

❌اوضاع همیشه به همین شکل خواهد بود.

✅زندگی فراز و نشیب های زیادی دارد

❌تو به اندازه کافی خوب نیستی

✅بیشتر از آنچه ذهنتان به شما می گوید ارزشمندید.

❌تو برای همه، یک بارِاضافی هستی.

✅اما، بخش های زیادی از وجودتان هست که به بقیه هدیه می دهید مانند مهربانی، بخشندگی، احترام و درک احساسات دیگران

❌هیچ وقت از پسش برنمی آیی.

✅بیشتر از آنچه که تصور می کنید قوی هستید.

❌هیچ وقت بهبود نخواهی یافت

✅به خود زمان دهید، صبوری الزامِ بهبود است.

🍃افسردگی می تواند ذهنتان را تحریف کند و هنگامی که در شدیدترین وضعیت خود قرار می گیرد بزرگترین دروغ ها را به شما بگوید، در دام این دروغ ها نیفتید.

 https://www.instagram.com/agahcenter/?hl=en

نظر شما