انتخاب همسر

چرا همسرانی شبیه به پدر و مادرانمان انتخاب می کنیم؟

620 346 آگاه

“شوهر من فردی پرخاشگر است درست مثل پدرم.”، ” من با زنی می خواهم ازدواج کنم که مثل مادرم فردی قوی باشد.”

آیا ما همسرانی شبیه به پدر و مادرانمان انتخاب می کنیم؟ آیا تا به حال متوجه شده اید که خود یا دوستانتان با کسی ازدواج کرده یا تمایل به ازدواج دارید که درست رفتاری مانند پدر یا مادرتان دارد؟

به گفته ی بسیاری از روانشناسان و پژوهشگران پسران با دخترانی مانند مادران خود و دختران با مردانی مانند پدران خود ازدواج می کنند و کسی را  به عنوان همسر و شریک عاطفی خویش انتخاب می کنند که یادآور والد جنس مخالف آنهاست.

برای مثال دخترانی که پدران خود را از دست داده و یا از جانب آن ها طرد شده اند احتمال آن که همسرانی که از لحاظ عاطفی در دسترس نباشند انتخاب کنند بیشتر است زیرا آن ها در تلاشند تا رابطه ای که در کودکی قادر به اصلاح آن نبوده اند در زندگی مشترک شبیه سازی کرده و عشق و توجهی که در کودکی آرزوی آن را داشته اند به دست آورند که البته تلاشی نافرجام خواهد بود، در نتیجه می توان گفت که دوران کودکی و نحوه ی ارتباط کودکان با والدین و کیفیت آن نقش مهمی در انتخاب شرکای عاطفی در آینده خواهد داشت.

نظر شما