نارسیستیک کیست؟

1024 576 آگاه
نارسیستیک کیست؟

از نظر نانسی ویلیامز واژه ی نارسیستیک به کسانی اطلاق می شود که به دنبال تصدیق و تایید شدن در بیرون از خود می گردند. همه ی ما تجربه ی بالا رفتن غرورمان با تایید افراد مهم زندگیمان و زخمی شدن روانمان با عدم تایید آن ها را داریم، با این حال بعضی از ما به شدت غرق در خود هستیم، دائما منتظر تایید دیگران نشسته ایم و بسیار حساس نسبت به انتقادیم.

فروید این واژه را از افسانه ای یونانی وام گرفت که در آن جوانی به نام نارسیسوس عاشق انعکاس تصویر خود در آب شد و بر اثر همین عشق از آنجا که امکان وصالی وجود نداشت ، روز به روز ضعیف تر شد تا این که سرانجام جان سپرد.
فرد خودشیفته یا نارسیس چنان محو خود است که توانایی همدلی با دیگران و درک احساسات آنان را ندارد. او چنان غرق در خودش است که نمی تواند عاشق دیگری شود. چنین افرادی همان هایی هستند که به نظر عموم بسیار مغرور می رسند. خود را باهوش تر، مهم تر، جذاب تر و حتی رهبران بهتری می دانند، و همیشه ادعا می کنند که پذیرای انتقاد دیگران هستند.اما کسانی را که هم نظر با آنها نباشند تحقیر خواهند کرد. افراد خوشیفته بیشتر بر صفاتی تمرکز می کنند که منعکس کننده ی رهبری و عظمت فردی می باشد تا اینگونه خود را بیشتر در جامعه نشان دهند و روی دیگران تاثیر بگذارند. شیمانی و سپاسگزاری دو مفهومی است که دراین افراد به ندرت دیده می شود.

امروزه بخش مهمی از شکایات مراجعان از آنجا شکل می گیرد که خانواده یا فرد در ارتباط با یک شخصیت خودشیفته آسیب دیده اند.

نظر شما