مهارت گوش دادن

700 1020 آگاه

هنگامی که پای درد و دل های دوست یا شریک عاطفی خویش می نشینید آیا صحبت های او را می شنوید یا به آن ها گوش می دهید؟

مهارت گوش دادن از مهم ترین مهارت ها در کیفیت روابط است، گوش دادن با شنیدن یکی نیست. گوش دادن همراه با همدلی برای انتقال احساس درک و فهمیده شدن مهارتی برای تقویت روابط است بنابراین:

  • تا زمانی که از شما درخواست مشورت و ارائه ی راه حل نشده سعی در حل مشکل نداشته باشید، گاه گوینده تنها نیاز به یک شنونده ی خوب دارد تا احساساتش شنیده شود نه یک مشاور.
  • گاه ممکن است طرف مقابل نتواند کلمه ای برای بیان احساسات واقعی خود پیدا کند پس اگر با مکث او مواجه شدید صبور باشید و زبان به دهان بگیرید و سعی نکنید جمله اش را با کلمات خود کامل کنید.
  • هر شخصی افکار و احساسات منحصر به خویش دارد که لزوما مطابق با افکار شما نیست پس  هر کلام گوینده را به خود نگیرید و مسائل را شخصی نکنید.
  • منتظر فرصتی برای حمله و انتقاد از او نباشید، شاید او تنها فضای امنی برای بیان نگرانی های خود می خواهد و این لزوما به معنای سرزنش و انتقاد از شما نیست پس این فضای امن را برای او فراهم کنید، نگران نباشید قطعا زمان بهتری برای بیان آن چه در ذهنتان است پیدا خواهید کرد.
  • سعی کنید از دیدگاه او به قضایا نگاه کنید تا بیشتر بتوانید با او ابراز همدلی کنید، گاه گفتن عباراتی مانند “می فهمم که خیلی اذیت شدی” ، “درکت می کنم حق داری که ناراحت باشی” او را تشویق می کند تا بیشتر درباره ی مشکلش با شما صحبت کند.

نظر شما