من فقط چشمم تو را می بیند!!

704 396 آگاه

شاید بارها شنیده باشید که زوج ها تعهد خود  را به رابطه ی عاطفیشان با عباراتی مانند، ” من فقط چشمم تو را می بیند” ابراز می کنند، آیا این جمله واقع بینانه است؟ قطعا خیر و قطعا حتی اگر در یک رابطه ی عاطفی سالم نیز باشید باز هم ممکن است پیش آید که لحظه ای در نظرتان فردی دیگر جذاب بیاید چه ظاهری، چه رفتاری….

حال آیا این احساس، خیانت به رابطه و شریک عاطفیتان محسوب می شود و می تواند دلیلی بر احساس گناه از جانب شما باشد؟

جذاب بودن فردی برای شما به خودی خود طبیعی است و خیانت محسوب نمی شود اما آن جا می توان برچسب خیانت به آن زد که دغدغه ی ذهنی شما شود و از مرزهای تعیین شده عبور کند. اگر این جذابیت دلیل بر فرار شما از رابطه و تمرکز بر دیگری شود و یا باعث و سرآغاز نزدیکی و تصمیم به برقراری ارتباط بیشتر باشد، آن گاه حتی رویاپردازی در مورد بودن با او نیز خیانت محسوب می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر شما