مسیر پیشرفت هموار نیست

757 717 آگاه

پیشرفت دیگران به معنای آن نسیت که شما آدم موفقی نیستید و یا از قافله عقب مانده اید بلکه شاید شما در مسیر زندگی تنها در مکان و زمان دیگری ایستاده و در حرکتید.

هر شخص منحصر به فرد، قابل تغییر، قابل رشد و پیشرفت است.

زندگی میدان مسابقه نیست که همه با سرعت در حال حرکت باشند تا به انتهای مسیر برسند، هر فرد بر مبنای توانایی های خویش، با سرعت مناسب در این مسیر حرکت می کند. تنها باید ادامه داد و دست از تلاش برنداشت.

نظر شما