خشونت خاموش

غفلت و بی توجهی خشونتی خاموش

900 506 آگاه

غفلت و بی توجهی خشونتی خاموش است که کمتر دیده و مورد توجه قرار می گیرد. افرادی که مورد این خشونت قرار می گیرند هنگامی که از کودکیشان سوال می شود شاید چنین پاسخ دهند که والدین و مراقبانی ایده آل داشته و هیچ گاه مورد خشونت یا تنبیه فیزیکی قرار نگرفته اند اما با این وجود هیچ گاه احساس خوشایندی هم نداشته اند.

بی توجهی عاطفی و روانی؛ هنگامی اتفاق می افتد که والدین و مراقبان از نظر جسمی حضور دارند اما از نظر عاطفی و روانی خیر، والدینی که تنها دیگر مشغولیت های خود را در الویت قرار می دهند این احساس را به فرزندشان القا می کنند که آن ها به اندازه ی کافی مهم نبوده و همیشه باید در الویت های دوم و سوم قرار بگیرند که به عزت نفس، روان و تصویری که کودک از خود دارد آسیب خواهد زد.

هنگامی که به کودک اجازه ی سوال کردن و بیان نظرات داده نمی شود بر توانایی و قابلیت آن ها به برقراری ارتباط با دیگران آسیب خواهد زد، هنگامی که اجازه ی بیان احساسات خود را ندارند رشد عاطفی آن ها به خطر خواهد افتاد و این احساسات پنهان شده به یکباره سرریز خواهد شد.

هنگامی که به نیازهای عاطفی فرزندتان بی توجهی می کنید و به آن به اندازه ی نیازهای جسمی اهمیت نمی دهید باید منتظر عواقبی مانند افسردگی و اضطراب، مشکلات رفتاری، اعتیاد، عدم توانایی در شناخت روابط سالم و عدم توانایی در بروز احساسات باشید.

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر شما