اجبار به تکرار

472 480 آگاه

چرا به طور مداوم به دنبال رابطه های تکراری با الگوهای مضر هستیم و هر بار با این ذهنیت که این بار و این رابطه ی جدید متفاوت خواهد بود وارد رابطه ی عاطفی جدید می شویم؟

ما به طور ناخودآگاه شرکای عاطفی با الگوی روابط تکراری و شباهت های ثابت و گاه مضر مانند سوء استفاده گری های جسمی و روحی، در دسترس نبودن، خودشیفتگی، انواع خشونت و اعتیاد را انتخاب می کنیم تا شاید بتوانیم تاریخ، کودکی خود و رابطه ای که با والدین خود داشته ایم را بازنویسی و مهم تر از آن اصلاح کنیم غافل از آن که تلاشی بیهوده خواهد بود. این الگوهای تکراری ریشه در نوع ارتباط ما با والدین دارد و کلید رهایی از این الگوهای تکراری و گاه مضر افزایش خودآگاهی، شناخت الگوهای سالم تر و کمک خواستن از درمانگر و شروع درمان است.

 

 

 

 

 

نظر شما