روابط سمی

524 343 آگاه

افرادی که در روابط سمی قرار می گیرند و مورد سوءاستفاده های عاطفی و روانی قرار می گیرند اغلب خود متوجه آن نشده و نمی توانند خود و وضعیت درونی رابطه را ببینند.

  1. آن ها غالبا دوستان و سایر روابط مهم را از دست می دهند زیرا طرف سمی رابطه تلاش می کند رابطه آن ها با دوستان و خانواده را قطع کند.
  2. آن ها توانایی تصمیم گیری ندارند زیرا طرف سمی رابطه برایشان تصمیم می گیرد.
  3. در رابطه ای قرار می گیرند که مدام به آن ها القا می شود که اشتباه می کنند، مقصرند و مورد سرزنش های متوالی قرار می گیرند که موجب کاهش اعتماد به نفسشان خواهد شد.
  4. از بیان آنچه به آن احتیاج دارند خودداری می کنند و آن  را بی فایده می دانند که موجب بی اعتبار شدن عقاید، احساسات و نیازهایشان می شود.
  5. نسبت به رلبطه احساس امنیت ندارند و مدام احساس بدی نسبت به خود دارند.
  6. حق نه گفتن و پاسخ منفی ندارند.
  7. از داشتن حریم خصوصی محرومند و پیام های شخصیشان توسط طرف سمی رابطه همیشه چک می شود.
  8. با استفاده از سلاح شرم و برخی اعتقادات در جهت ماندن در رابطه ی عاطفی و جلوگیری از ترک آن  از جانب طرف سمی رابطه مورد سوءاستفاده قرار می گیرند.

شما سزاوار رابطه ای سالم هستید و اگر این موارد را نزدیک به خود و رابطه تان می دانید درون یک رابطه ی سمی قرار گرفته اید که باید تصمیم بگیرید زندگیتان را تغییر دهید. رابطه ی سالم بر پایه ی احترام، تشویق، امنیت و علاقه ی دوجانبه است.

 

 

 

 

 

 

 

نظر شما