خیانت

خیانت در رابطه عاطفی

449 449 آگاه

آیا تا به حال در یک رابطه ی عاطفی مورد خیانت قرار گرفته اید؟

اگر پاسختان مثبت است پس قطعا می دانید مورد خیانت قرار گرفتن چه احساسی دارد. خیانت می تواند کل جهان شما را به هم بریزد و قطعا احساسات شدیدی مانند خشم، غم، رهاشدگی، سردرگمی، رنج روحی و جسمی، سرخوردگی و حتی انتقام جویی را تجربه خواهید کرد و در پی آن به دنبال پیدا کردن نواقص و سرزنش خود!

“شاید من به اندازه کافی خوب نبوده ام”، ” چی کار باید انجام می دادم که انجام ندادم؟”، ” آن فرد چه برتری نسبت به من داشته؟”

به یاد داشته باشید شما نمی توانید انتخاب های دیگران را کنترل کنید، مهم نیست که شما چه کسی هستید، چه ظاهری دارید و ..، خیانت شریک شما انتخاب خود او بوده و شما مقصر آن نیستید. خیانت قابل توجیه نیست و انتخابی است که نشان از عدم بلوغ فکری و عدم توانایی در تعهد و مسئولیت پذیری است.

نظر شما