خشونت اقتصادی (Economic abuse)

2121 1414 آگاه

خشونت اقتصادی نیز نوعی خشونت خانگی است که در تمام گروه های اجتماعی به صورت یکسان امکان وقوع دارد و به طور معمول اغلب قربانیان زنان هستند، اما گاه می توان مردان را نیز در میان آنان مشاهده کرد.

در این نوع خشونت فرد از اذیت و آزار اقتصادی برای کسب قدرت و کنترل خانواده استفاده می کند به گونه ای که کنترل تمام مسائل مالی شریک عاطفی خویش را در دست گرفته و توانایی قربانی برای حمایت مالی از خود را به شدت کاهش می دهد. همچنین

  • مانع تراشی در دست یابی به منابع مالی مانند ادامه تحصیل و یافتن شغل،
  • خشونت و تهدید برای اخذ درآمد قربانی بدون رضایت،
  • قرض گرفتن پول بدون بازپرداخت، آسیب به اموال شخصی قربانی،
  • تقاضا برای ترک شغل یا ایجاد مزاحمت در محل کار و تماس های مکرر تلفنی در ساعات کاری،
  • اجازه نداشتن در تصمصم گیری های مالی و نداشتن پس انداز شخصی، کنترل حساب های مالی،
  • تهدید به رها کردن فرزندان و قربانی بدون حمایت مالی و در آخر تحقیر و سرزنش قربانی به دلیل ناتوانی در مدیریت مسائل مالی،

از نمونه های خشونت اقتصادی است.

اغلب قربانیان خشونت خانگی در طول رابطه خشونت اقتصادی را نیز تجربه کرده اند. قربانیان اغلب به دلیل وابستگی های مالی، فقدان اعتماد به نفس، ترس از تنهایی و نبود حمایت لازم مجبور به ماندن در رابطه می شوند. خشونت اقتصادی چیزی نیست که با گذشت زمان بهتر شود بلکه در طول زمان افزایش پیدا خواهد کرد و می تواند موجب خشونت های دیگر نیز شود بنابراین افزایش آگاهی های مالی و کمک خواستن از مشاوران می تواند یاری دهنده باشد.

نظر شما