برچسب زدن ممنوع!

640 640 آگاه
تنبل، چاق، بی عرضه، بازنده و….، تا به حال چندبار فرزند، دوست و یا هر شخص دیگری را با این القاب و مشابه آن خطاب کرده اید؟

شاید استفاده از این کلمات در میان والدین، جمع دوستان و حتی اجتماع رایج باشد اما آیا از آثار مخرب آن که در ذهن فرد تا مدت ها و یا برای همیشه باقی می ماند آگاهید؟

تمسخر، تحقیر، دادن القاب نامناسب و برچسب زدن، حتی برچسب های مثبت می تواند به عزت نفس قربانی لطمه وارد کند و تغییرات قابل توجهی از جمله کینه توزی، ناسازگاری و انزوا طلبی، دست کشیدن از تلاش و احساس تنهایی و ناامیدی و بسیاری موارد دیگر در فرد روی دهد.

این برچسب ها قسمتی از قربانی می شود، فردی که همیشه با صفت چاق خطاب شده حتی پس از رسیدن به وزن ایده آل خود را هنوز فردی چاق می داند و این می تواند آغاز اختلال در خوردن باشد. حتی برچسب های مثبت نیز گاه می تواند مخرب باشد؛ کودکی که همیشه درس خوان و باهوش خطاب شده در این تفکر است که هیچ گاه حق اشتباه کردن ندارد و همیشه باید بهترین  باشد و قدرت رویارویی با مشکلات و شکست را نخواهد داشت.

نظر شما