دروغ در کودک

با کودکی که دروغ می گوید چگونه رفتار کنیم؟

1080 717 آگاه
قطعا والدین دوست دارند فرزندانی راستگو و به دور از دروغ تربیت کنند و دروغ فرزندشان را ضعف در توانایی والدگری خود می دانند.
اما دلایل زیادی برای دروغ در کودک وجود دارد:
 • فرار از تنبیه و مجازات پیش رو
 • مشاهده ی پاسخ و واکنش والدین.
 • جلب توجه
 • راضی و خوشحال کردن والدین با گفتن آنچه که دوست دارند بشنوند.
 • به دست آوردن آن چه که می خواهد.
 • فرار از انجام مسئولیتی که علاقه به انجام آن ندارد.
 • تحت تاثیر قرار دادن دیگران و افزایش اعتماد به نفس.
هنگام روبرو شدن با دروغ کودک:
 •  آرام باشید و واکنش تندی نداشته باشید
 •  از تنبیه های شدید دوری کنید زیرا تنبیه کودک را به دروغ گویی بزرگتر تبدیل خواهد کرد.
 • به او برچسب نزنید و دروغگو خطاب نکنید زیرا آن را باور کرده و احساس بدی نسبت به خود پیدا خواهد کرد.
 • پیامدهای دروغ گفتن را برای او مشخص کنید
 • او را برای بیان حقیقت تحسین کنید، “من خوشحالم که حقیقت را به من گفتی”
 • او را در شرایطی که نیاز به دروغ را به وجود می آورد قرار ندهید برای مثال عبارت “تو شیر را ریختی؟” موقعیت بیان دروغ را فراهم خواهد کرد.
 • اگر از دروغ او مطمئنید موضوع را به او گوشزد کنید اما از این که هر بار از او بپرسید راست می گوید یا نه اجتناب کنید.

نظر شما