پنهان کاری

از کودک خود می خواهید تا چیزی را از والد دیگر پنهان کند؟!

628 314 آگاه

“مامان بهم گفته به شما چیزی نگم”، ” بابا گفته این باید مثل یک راز بین من و اون بمونه”

آیا تا به حال از کودک خود خواسته اید تا چیزی را از والد دیگر پنهان کند؟  “به مامان/بابا چیزی نگو”

اینکه شما به عنوان پدر یا مادر از کودکتان می خواهید تا راز و یا اتفاقی را از والد دیگر پنهان کند و یا به او دروغ بگوید در ابتدا این سوال را در ذهن او ایجاد می کند که چرا پدر/مادرش نباید از این موضوع مطلع شوند؟ اگر این راز امری درست است چرا نباید با والد دیگر در میان بگذارد و اگر کاری نادرست و اشتباه چرا والدش آن را انجام داده است؟

بنابراین او را گیج خواهد کرد و باعث آغاز بی اعتمادی و کم رنگ شدن روابط با والدین خواهد شد، این درخواست کودک را در شرایطی قرار خواهد داد که مجبور می شود بین پدر و مادر انتخاب کند که به کدام یک از آن ها وفادار بماند، به آن ها یاد می دهد که دروغ و پنهان کاری بهتر از گفت و گو و صداقت است، از والد دیگر دور شده و نسبت به او بی اعتماد می شود و در نهایت هنگامی که خود با مشکلی روبرو شود دروغ و پنهان کاری را بهترین انتخاب می داند.

نظر شما