آیا والدین می توانند با فرزند خود دوست باشند؟

آیا والدین می توانند با فرزند خود دوست باشند؟

612 408 آگاه

آیا والدین می توانند با فرزند خود دوست باشند؟

حفظ نقش والدگری و هم زمان دوستی و رابطه ای نزدیک با فرزندان کار ساده ای نیست اما دوست بودن با آن ها می تواند باعث جلب اعتمادشان و در میان گذاشتن مشکلات و عواطف با والدین شود و چه کسی بهتر و امین تر از والدین؟

اما اگر در این رابطه مرزها و قوانین به خوبی تعیین نشوند می توانند نتایج معکوس و مخرب تری داشته باشند. دوستی با فرزند به معنای هم رنگ و هم صدا شدن با او و پذیرش همه ی خواسته هایش نیست.

اولین قدم درک این نوع دوستی و تعیین قوانین و مرزها است. فرزندان به قوانین نیاز دارند و باید بدانند حتی اگر دوست شما باشند، شکستن قوانین عواقب خود را خواهد داشت. بنابراین در درجه ی اول سطح احترام و مرزها را مشخص کنید. مرزهایی مانند این که تا چه ساعتی می توانند بیرون از خانه باشند یا اطلاع این که با چه کسی هستند کجا هستند.

شما نیز به عنوان والدین باید از بسیاری جهات به فرزند خود احترام بگذارید. او به دنبال راهنمایی و مشاوره از جانب شما است و شما را الگوی خود می داند. کلید این که بتوانید رابطه ای نزدیک و سالم با فرزند خویش داشته باشید آن است که  به موقع نه بگویید و حین رابطه ای دوستانه نقش اصلی خود را فراموش نکنید.

نظر شما