آیا می توان رابطه ی عاطفی موفقی با شخص کمال گراى خودشیفته داشت؟

600 391 آگاه
آیا می توان رابطه ی عاطفی موفقی با شخص کمال گراى خودشیفته داشت؟

مطالعات نشان مى دهد جوانان امروز بیشتر از نسل گذشته کمال گرا هستند .تلاش سخت و مداوم و بالا رفتن کیفیت، مسرت بخش است اما وقتی بحث رقابت، قضاوت و مقایسه پیش آید این صفت می تواند مشکل ساز باشد، و زمانى که کمال گرایى با انتظارات و توقعات نابجا از دنیاى اطراف همراه شود ، فرد را در دسته بندى کمال گراى خودشیفته قرار مى دهد. این افراد معمولا در تمام ابعاد زندگیشان از جمله رابطه ی عاطفی با شریک خود، سطح بالایى از توقعات را دارند که ممکن است بسیار مشکل ساز شود.

آیا می توان رابطه ی عاطفی موفقی با شخص کمال گراى خودشیفته داشت؟

آیا دو فرد کمال گراى خودشیفته، با وجود اینکه نمى توانند از هم انتقاد کنند، مى توانند وارد یک رابطه ی موفق شوند، فقط به این دلیل که به نظر، آن دو مى توانند در کنار هم زوج قدرتمندی را تشکیل دهند؟

نتایج تحقیقات نشان مى دهند، افراد اشتیاق کمتری به برقراری رابطه با شخص کمال گراى خودشیفته داشته و افرادی با گرایشات مازوخیستی تمایل به ایجاد رابطه با اینگونه اشخاص را دارند.

همچنین تحقیقات دیوید و همکاران نشان مى دهد، در نظر مردم، این دسته از افراد دارای شخصیت دوستانه و گرم نیستند. دکتر سیمون شرى توضیح مى دهد که کمال گرایان خودشیفته با دنیاى اطراف خود مهربان نیستند، آن ها عصبانى و متوقع هستند، نسبت به دیگران منفى ، پر از خشم و انتقاد مى باشند. این افراد زخم خورده ى رابطه با والدین نا أمن و خودشیفته اى هستند که آن ها را زیر شلاق انتقادهاى خود گرفته اند و اکنون، این به نظر افراد مغرورى که از درون پر از حفره هاى خالى هستند ، همزمان با خود، طرف مقابل را در رابطه نا ارزنده کرده و او را در معرض انتقادها، توقعات بى جا و خشم خود قرار مى دهند

نظر شما