شما خود را فردی خوش بین می دانید یا بدبین؟

2500 2003 آگاه

آیا شما خود را فردی خوش بین می دانید یا بدبین؟ از نظر شما کدام یک بهتر است؟ خوش بینی یا بدبینی؟

برخی افراد خوش بینی و بدبینی را دو سوی یک قطب می دانند و به طور مطلق یا به خوش بینی می اندیشند یا بدبینی.

دکتر “جیمی گرومان” بر این باور است که هر دو دیدگاه در کنار هم می تواند بهترین انتخاب باشد. به گفته ی وی خوش بینی و بدبینی می توانند به عنوان دو سیستم روانشناختی متمایز اما در تعامل با هم در نظر گرفته شوند. هر چند به نظر می رسد خوش بین بودن در هر حالتی بهترین انتخاب است اما گاهی اوقات بهترین نتیجه زمانی حاصل می شود که هر دو نگرش را با هم در نظر بگیریم.

برای مثال، خوش بینی بیش از حد می تواند باعث کوچک شمردن یک بیماری و وخیم شدن اوضاع شود و از طرفی بدبینی بیش از حد نیز می تواند موجب وسواس های بیمارگونه و تبدیل یک بیماری ساده به کابوسی بزرگ شود.

حال به نظر شما لیوانی که در تصویر می بینید پر است یا خالی؟

بهترین، ساده ترین و دقیق ترین پاسخ برای این سوال این است: “هر دو”. بله قسمتی از این لیوان پر و قسمتی دیگر خالی است. بنابراین هم سویی این دو نگرش باعث بهترین نتیجه ها در زندگی خواهد شد.

نظر شما