آیا دوستانتان تغییرات مثبت شما را نمی پذیرند؟

1000 560 آگاه

شما شروع به درمان کرده اید و از این بابت خوشحالید زیرا احساس قدرت می کنید، اعتماد به نفستان رو به افزایش است و به دنبال تغییرات مثبت در تلاشید، اما با آن که در حال پیشرفت هستید روابطتان را در خطر می دانید زیرا شریک عاطفی، دوست، همکار و یا خانواده  این تغییرات جدید و مثبت را پس زده و در نتیجه از شما دوری می کنند اما چرا؟!

به یاد داشته باشید هدف از درمان بهبود زندگی، روابط و رفتارهای سالم است بنابراین پی بردن به این که برخی از روابط شما ناسالم و سمی است طبیعی خواهد بود و سخت تر از آن تحمل این گونه روابط است بنابراین شما شروع به مقابله با این رفتارها و روابط ناسالم می کنید و طبیعی است که اطرافیانی که دارای رفتارهای ناسالمند احساس خطر کنند زیرا این شما هستید که تغییر کرده اید نه آن ها و آن ها این تغییرات را دوست ندارند زیرا عاداتشان را در خطر می بینند، وضعیت فعلیشان را مختل می کند و حتی ممکن است بخواهند شما را از ادامه ی درمان دور کنند.

بنابراین از آن جا که درمان شما را برای یک زندگی بهتر و روابط سالم تر بیدار می کند ممکن است سبب شود که روابطتان را دوباره ارزیابی کنید. اگر دوستانتان تغییرات مثبت شما را رد می کنند، خودخواهانه می دانند و یا شما را به خاطر آن ها سرزنش می کنند وقت آن رسیده که دوستانی جدید پیدا کنید.

نظر شما