آیا از همکاری نکردن فرزندان در خانه شکایت دارید؟

1024 683 آگاه

مشارکت و کمک کردن در خانه تنها به معنای کمک کردن به والدین و کاستن از مسئولیت های موجود در خانه نیست بلکه برای تربیت فرزندانی مسئولیت پذیر، مستقل، با اعتماد به نفس و توانمند است.

فرزندان مشارکت خود در خانه را ارزشمند دانسته و در آینده نیز به شهروندان مفیدتری در جامعه تبدیل خواهند شد. اگر فرزندان شما از کارها و مسئولیت های خود در خانه نفرت دارند بهتر است به خود و نگرش خویش نگاهی بیاندازید. آیا شما خود نیز کارهای خانه را به شدت خسته کننده دانسته و مدام در حال ابراز نارضایتی هستید؟

  • نگرش خود را تغییر دهید و از این فرصت جهت پیوند رابطه بین اعضای خانواده و همچنین آموزش استفاده کنید.
  • قطعا در ابتدا کمک فرزندان موجب صرفه جویی در زمان نخواهد بود و ممکن است مدام مجبور به یادآوری وظایف شده و در نهایت نیز نمی توان انتظار کیفیتی برابر با خواسته ی خود را داشته باشید. اما قطعا کارهای خانه الویت اصلی شما در زندگی نیست بلکه تنها فرصتی مناسب برای یادگیری مهارت های زندگی و پیوند رابطه ها است.
  • لیستی از وظایف هر شخص متناسب با سن او تعیین کنید.
  • در ابتدا به او آموزش دهید که چگونه باید کاری را که از وی خواسته اید انجام دهد.
  • از فرزندان خود قدردانی کنید.
  • نشان دهید کمک آن ها در خانواده ارزشمند است.
  • آن ها را تشویق کنید.
  • از کیفیت کارشان مدام انتقاد نکنید قطعا آن ها تجربه ی شما را ندارند.
  • و در نهایت برای انجام مسئولیت های خانه به آن ها پول پرداخت نکنید. آن ها به راحتی می توانند در مقابل نگرفتن پول کارها را انجام ندهند و در نتیجه فرصت هر آموزشی را از بین خواهید برد. فرزندان باید بدانند که در زندگی و آینده ی خویش پاداش مالی برای مسئولیت های معمول خانه در کار نیست.

نظر شما